Trainingen die Hiltje de Boer graag voor u verzorgt:

Communicatieve vaardigheden:


Dementie
:

Dementie ontwricht het leven van alle betrokkenen. Mensen met dementie hebben gedurende het proces in meer of mindere mate besef van wat deze ziekte met hen doet. Dit gaat gepaard met gevoelens van verdriet, onveiligheid, angst, controleverlies en confrontatie met beperkingen. De naasten van iemand die dementie heeft zijn getuige van dit lijden en verliezen langzaam het contact. Niettemin zijn er grote verschillen in de manier waarop betrokkenen deze ontwrichting ervaren. Ondanks alle problemen blijven mensen met dementie en diens naasten streven naar een acceptabele kwaliteit van leven. Voor professionals in de zorg is het belangrijk een brede kijk op mensen met dementie te hebben: op zijn ziekte, fysieke gezondheid, kwaliteit van leven, belevingswereld, mogelijkheden en beperkingen, geschiedenis en actuele leefomgeving.Stenen-Balans


Werk en privé beter in balans
:

Centraal in deze training staat het anders denken. Hoe werken twee hersenhelften samen? Hoe verdeel jij je werkzaamheden, is je glas half vol of half leeg? Het maakt je bewust van je tijdsverdeling. Je leert nee te zeggen zonder daar een vervelend gevoel aan over te houden. Je krijgt zicht op wat voor jou echt belangrijk is en leert lief te zijn voor jezelf. Ben jij slachtoffer van iets of ga jij het gevecht aan? Kun je onderhandelen? Beoogd resultaat: goed in je vel zitten, zowel op je werk als thuis.


Belevingsgericht werken
/ Vraaggericht werken / Cliënt centraal:

De beleving van de individuele cliënt staat centraal. Is de zorg afgestemd op de unieke persoonlijke eigenschappen van de cliënt? Dat vraagt een specifieke houding van de zorgverlener. De bewustwording en het aanleren van vaardigheden staan dan ook centraal in deze training. Werken vanuit de beleving, wie is de persoon achter de cliënt. Met aandacht voor kernbegrippen als autonomie, gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid en gepastheid. Je leert de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen het leven op de eigen gewenste manier inhoud te geven, ondanks ziekte, ouderdom en/of beperking.

Feedback geven en ontvangen:

Doel van feedback geven en ontvangen is om elkaar beter te leren kennen en elkaar beter te begrijpen. Dat leidt tot minder storingen in de communicatie. Ter illustratie een voorbeeld. Tijdens een gesprek gebruik je steeds hetzelfde woord, een stopwoordje. Pas toen iemand je dat vertelde werd je je daarvan bewust en kon je er iets aan doen. Dit geldt ook voor andere aspecten van presentatie richting anderen, de ‘blinde vlekken’ in ons gedrag. Het geven en ontvangen van feedback helpt je bewust te zijn van je eigen gedrag. Zo leer je de eigen blinde vlekken te herkennen.

TeamworkIntervisie:

Deze training is gericht op technieken om samen met collega’s werkgerelateerde problemen op te lossen. Praten met collega’s over problemen die jij tegenkomt. Samen problemen bespreekbaar maken en met anderen brainstormen over hoe je met deze problemen kunt omgaan. Je leert breder te kijken naar de situatie en nieuwe invalshoeken uit te proberen.Transformationeel coachen:

Transformationele coaches gaan uit van de zelfverantwoordelijkheid en het zelflerend vermogen van de cliënt. De coach zet daarbij zijn eigen betrokkenheid in en zorgt voor veiligheid in het gesprek. Resultaat is inzicht (hoofd) in de situatie van de cliënt. Vervolgens worden het verlangen en motivatie (hart) van de cliënt aangesproken om veranderingen in gang te zetten (handen). De coach vertelt op betrokken-confronterende wijze zijn eigen innerlijke reacties van gedachten, gevoelens en wensen aan de cliënt. Deze transparante communicatie is weer het beste voorbeeld voor de cliënt om hiermee zelf aan de slag te gaan. Zo leert de cliënt op ervaringsgerichte wijze zichzelf te helpen.


Assertiviteit - Nee durven zeggen:

Hoe vaak zeg je sorry, terwijl je eigenlijk niets verkeerd hebt gedaan? Zeg je soms ja, terwijl je eigenlijk nee wilde zeggen? Of verzin je een smoes om ergens onderuit te komen? Aan de andere kant: reageer jij ook wel eens kattig op een verzoek? En houd jij altijd rekening met de belangen en gevoelens van een ander in het behalen van je eigen doelen? Hoog tijd om wat aan je assertiviteit te gaan doen. Want: waarom zeg je niet waar het op staat en geef je de ander die ruimte ook niet? Assertiviteit is het uiten van je gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je leert op te komen voor je eigen belangen op een manier die past bij de situatie en die respectvol is naar zowel jezelf als naar de ander.


Zorgleefplan:

Een zorgleefplan richt zich op de kwaliteit van leven van de individuele cliënt. Vanuit cliëntgericht werken met het zorgleefplan ontstaat steeds meer zicht op wat de cliënt vraagt en nodig heeft. Het gaat over het vinden van creatieve antwoorden op vragen en behoeften van de cliënt, in samenwerking met diens sociale netwerk. De benodigde vraaggerichte zorg heeft consequenties voor de hele organisatie. De training is toegespitst op twee doelgroepen: contactverzorgenden en medewerkers zorg & welzijn. Met aandacht voor de inhoud van een zorgleefplan, cliëntgerichte houding, gespreksvaardigheid en onderhandelen. Ook de positie van een zorgleefplan in uw dossier of ECD en het benutten van de mogelijkheden van ZZP/Indicatie komen aan bod. Specifiek aandachtspunt is het creëren van continuïteit door methodisch (en multidisciplinair) samenwerken. Voor deze training werkt Hiltje de Boer samen met Annette Schipper van Brug in de Zorg.

www.brugindezorg.nl